نشست"جنبش دانشجویی به مثابه یک اجتماع خاطره"برگزار شد

نشست"جنبش دانشجویی به مثابه یک اجتماع خاطره"در تالار رجایی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر شریعتی دانشگاه فردوسی مشهد به همت سازمان جهاد دانشگاهی دانشجویان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد، در این نشست،دکتر مهرآیین ،عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور،ابتدا از دیدگاه اجتماعی به جنبش دانشجویی پرداخت.

وی بیان کرد: یکی از مهمترین ویژگیهای دانش پدیدار شناختی این است که به انسان و مسائل انسان به مثابه یک انسان بیندیشید.ما وقتی وارد محیط دانشگاه می شویم گرفتار مفاهیم انتزاعی و تحقیقات تجربی می شویم. مارسل پدیدار شناسی است که می گوید تفکر درباره انسان و مسائل انسان فقط با عقل ممکن نیست. نخستین آغازگاه ما در برخورد با جهان بدن ماست. وقتی برای نخستین بار جهان را تجربه می کنیم اولین تجربه های ما به پوست و ادراک حسی و بدن مان مربوط می شود.


عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور افزود: مارسل فیلسوف صرف عقلانی نیست بلکه با تمام ویژگیهای تفکر انسان می اندیشد.پدیدار شناسان معتقدند معرفت باید به تجربه های زیستی انسانی بپردازد.بنابراین آغازگاه مسائل پدیدارشناسان عمدتا مسائل واقعی زندگی است.در اندیشه پدیدار شناسی با تجربه های وجودی انسان رو به رو هستید مانند وحشت،درهم شکستگی،تنهایی.

 
وی ادامه داد: اولین مشکل انسان از دیدگاه مارسل این است که انسان ها جهان را به شکل درهم شکسته تجربه می کنند.مارسل معتقد بود که موقعیت انسان در جهان امروزی موقعیت در هم شکستگی است.به این معنا که ما وصف وجودی زندگی را از دست داده ایم.وصف وجودی زندگی به این معناست که بدانیم بودنمان در این عالم برای چیست.ما در زندگی مان مانند یک ایفای نقش رفتار می کنیم.مارسل معتقد است این وضعیتی که بر ما عارض شده،باعث شده است که ما نتوانیم جهان را با کلیت آن درک کنیم.


دکتر مهرآیین تصریح کرد:یکی از مهمترین گزاره هایی که در کتاب اگزیستانسیالیست وجود دارد این است که می گوید به طبیعت نمی شود اعتماد کرد چون طبیعت به تمام ویژگیهای ما بی اعتنا است.مارسل گرفتار این پرسش است که نسبت ما با جهان که یکباره به هم میریزد چگونه است.
هستی در در زبان پدیدارشناسان منوط به حضور دیگران است.ما همان دیگران هستیم.یعنی اینکه من دیگران را در وجود خودم احساس می کنم.او این برداشت را از نمایش نامه ها دریافت کرده است و می گوید من در نمایشنامه ها این موقعیت تزلزل آمیز انسان و رنج های او را تجریه کردم.


وی در این خصوص افزود :مارسل موقعیت درهم شکسته انسان را در نوع نگاهی که او به جهان دارد میبیند.او معتقد بود که نا در این عالم به دو شکل درباره جهان می اندیشیم.شکل اول شکل مساله گون است که در پرداختن به مسائل است.شکل دوم پرداختن به رازهاست.جهان بیرون از ماست و ما سعی می کنیم به آن بیندیشیم.فاصله چیزی که ما میخواهیم بشناسیم و هرکس که میخواهد آن را بشناسد از همان ابتدا مفروض است.


وی در پایان گفت:اگر شما با جهان و طبیعت و دیگران اینگونه برخورد کنید نتیجتا دائما دنبال سلطه یابی بر آن ها خواهید بود و در نهایت گرفتار فلسفه این و آن خواهید شد.

 

باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد : زهرا حسینی

 

photo 2017-12-05 11-36-55

  1. اخبار
  2. اطلاعیه ها
  3. نظرها