اهدای آرشیو نشریات قدیمی دانشجویی دانشگاه به مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه

photo 2017-12-05 14-08-58

نشریات قدیمی دانشجویی دانشگاه که طی سال ها در معاونت فرهنگی و اجتماعی جمع آوری و نگهداری شده بود، پس از اسکن و آرشیوسازی توسط مدیریت، در روز 14 آذر به مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه اهدا شد.
مهدی حافظی، مسئول خانه نشریات دانشگاه فردوسی مشهد در این نشست با تاکید بر نقش پررنگ مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه در جمع آوری تاریخ دانشگاه، گفت: پس از حضور دکتر ساکت در مدیریت فرهنگی و اجتماعی در تابستان، قرار شد که نشریات قدیمی دانشگاه برای نگهداری به مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه منتقل شود.
وی با بیان اینکه این نشریات از سال 75 آرشیو شده اند، گفت: تعداد 2677 شماره نشریه که 42 هزار صفحه را شامل می شود در این مدت جمع آوری شده اند که امروز در اختیار مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه قرار داده شده است.
مسئول خانه نشریات ادامه داد: مقرر شده است که اگر به هر دلیلی مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه تصمیم گرفت که این آرشیو نشریات در مرکز نگهداری نشود، به مدیریت فرهنگی و اجتماعی بازگردانده شود.
دکتر معتمدی، مدیر فرهنگی و فعالیت های داوطلبانه دانشگاه نیز در این نشست با بیان اینکه مرکز مفاخر و اسناد دانشگاه به عنوان پناهگاه دانشگاه شناخته می شود، اظهار کرد: این مرکز فضای مطمئنی برای جمع آوری میراث معنوی و فرهنگی دانشگاه است که آیندگان مجبور نباشند که تاریخ را دوباره تکرار کنند.
دکتر ساکت رئیس مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه نیز با قدردانی از اهتمام دکتر معتمدی و آقای حافظی برای جمع آوری، آرشیو و اهدای نشریات قدیمی دانشگاه به مرکز یادآور شد: مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه به دنبال گسترش گفتمان توجه به تاریخ دانشگاه است که چنین اقداماتی از سوی واحدهای مختلف دانشگاه موفقیت ضمنی مرکز را در این زمینه نشان می دهد.

مرکز آثار مفاخر و اسناد دنشگاه

  1. اخبار
  2. اطلاعیه ها
  3. نظرها