درخواست مجوز نشريات دانشجویی

جهت درخواست مجوز نشريات بايد به پورتال دانشگاه خود مراجعه نمائيد و از طريق پورتال درخواست خود را ارسال نمائيد.

  1. خبرها
  2. آخرین نظرها