هیات منصفه رسیدگی به تخلفات 
 پیوندهای مرتبط

تشکل های اسلامی دانشگاهیان

بي ترديد وجود تشكل هاي سياسي و فرهنگي در ميان دانشجويان يكي از علل پايداري و تأثیرگذاری حركت هاي دانشجويي بوده است. فعاليت تشكل هاي اسلامي دانشگاهیان، شامل برگزاري مراسم مختلف سياسي، اجتماعي، فرهنگي، تريبون آزاد، اردوهاي فرهنگي، انتشار نشريات، موضع گيري هاي سياسي و بسياري فعاليت هاي ديگر است.
تشکل‌های اسلامي، در دو بخش دانشجویی (انجمن اسلامی دانشجویان و جامعه اسلامی دانشجویان) و استادان (انجمن اسلامی مدرسین و جمعیت اسلامی اعضا هیات علمی) قرار می گیرند. دیگر نهاد فعال دانشگاه، بسیج (دانشجویی، کارمندان و استادان) می باشد. سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی نیز در حوزه های فرهنگی و اجتماعی به فعالیت می پردازد. لازم به ذکر است برای برگزاری فعالیت های فرهنگی و اجتماعی، اخذ مجوز از هيأت نظارت دانشگاه ضروری می باشد.

شرح وظايف کارشناس تشكلهاي اسلامي دانشگاهیان

    تعامل و هماهنگي با دبيران تشكلهاي سياسي دانشگاه
    درخواست ارائه گزارش از برنامه­هاي برگزار شده تشكلهاي سياسي
    آرشيو گزارش از مراسمات تشكلهاي سياسي به تفكيك موضوع و ارائه آنها به مراجع ذيربط در صورت لزوم ودرخواست
    بررسي فاكتورهاي ارسال شده از تشكلهاي سياسي و مطابقت آنها با اصل و جزء برنامه هاي مربوط به  فاكتورهاي ارسال
    درخواست و بررسي برنامه­ها و بودجه سالانه تشكلهاي سياسي و هماهنگي جهت تعيين بودجه بر اساس برنامه پيشنهادي
    دريافت و تحويل اقلام مصرفي درخواستي تشكلهاي سياسي جهت برگزار برنامه­ ها
    پيگيري جهت دريافت تنخواه براي تشكلهاي سياسي
    هماهنگي جهت تحويل تمامي امكانات مورد نياز تشكلهاي سياسي (از تحويل اتاق تا تحويل تلفن ميز اداري  رايانه و ...)
    هماهنگي جهت برگزاري اردوهاي ساليانه راهيان نور (ملزومات، كارپرداز، تبليغات گزارش، بررسي صورتجلسات استاني، بررسي فاكتورها ...)
    هماهنگي جهت برگزاري طرحهاي هجرت سازندگي، ولايت، ضيافت
    هماهنگي جهت برگزاري انتخابات ساليانه تشكلهاي سياسي (از دريافت جدول زمان­بندي برگزاري انتخابات تا دريافت تاييد نهايي نتايج انتخابات) و ارائه گزارش به هيأت نظارت

شرح وظايف کارشناس هيأت نظارت

    هماهنگي برگزاري جلسات هيأت نظارت در روزهاي يكشنبه هر هفته
    تنظيم و ارسال نامه­ي زمان و دستور جلسه هيأت نظارت به اعضاء، چند روز قبل از برگزاري جلسه
    تنظيم دستور جلسه هيأت نظارت به همراه مستندات مربوطه و تحويل كارتابل هيأت نظارت به مدير اجتماعي در روزهاي يكشنبه
    تنظيم و چاپ صورت جلسات هيأت نظارت و تعبيه آن در كارتابل هيات نظارت جهت اخذ امضاء
    پيگيري مصوبات جلسه هيأت نظارت تا حصول نتيجه و ارائه گزارش نتيجه به اين هيأت
    آرشيو منظم صورتجلسات به صورت دستي و كامپيوتري
    ارائه گزارش ساليانه از جلسات هيأت نظارت به وزارتخانه
    تعامل و هماهنگي با كارشناس تشكلهاي سياسي در وزارتخانه و ادارات استان
    تهيه آرشيو منظم از مكاتبات و درخواست­ها و ... مربوط به تشكلهاي سياسي به تفكيك هر تشكل
    هماهنگي جهت برگزاري انتخابات ساليانه تشكلهاي سياسي (از دريافت جدول زمان­بندي برگزاري انتخابات تا دريافت تاييد نهايي نتايج انتخابات) و ارائه گزارش به هيأت نظارت و وزارتخانه
    پيگيري و بررسي تاسيس تشكل اسلامي دانشگاهي جديد در دانشگاه (از دريافت اسامي درخواست دهندگان هيات موسس تا دريافت اساسنامه و اعضاي تشكل مزبور و برگزاري انتخابات)
    ايجاد سامانه درخواست عضويت در تشكلها و به روز رساني آن و پيگيري جهت تعيين حد نصاب اعضاي تشكلها و رسيدن تعداد اعضا به اين حد نصاب

هیأت نظارت بر تشکل های اسلامی دانشگاه
به منظور حمايت از حقوق سياسى و اجتماعى دانشگاهيان و انجام وظايف مقرر در اين آیین‌نامه، هيأت نظارت در هر دانشگاه با تركيب و شرح وظايف زير تشكيل مى‏شود:

تركيب هيأت نظارت دانشگاه
الف. رييس دانشگاه (رييس هيأت)
ب. مسؤول نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه
ج. نماينده وزير علوم، تحقيقات و فناوري

وظايف هيأت نظارت دانشگاه
الف. بررسى اساس نامه و صلاحيت اعضاى مؤسس تشكل‏هاى اسلامى
ب. اعلام موافقت اصولى و صدور پروانه فعاليت براى تشكل‏هاى اسلامى
ج. صدور مجوز انجام فعاليت تشکل‌ها (موضوع بند ۲-۲اين آیین‌نامه)
د. نظارت بر حسن اجراى انتخابات تشكل‏هاى اسلامى
ه. رسيدگى به تخلفات تشکل‌ها بر اساس آیین‌نامه مربوط
و. رسيدگى به شكايات دریافت شده، از سوى اشخاص حقيقى و حقوقى در ارتباط با فعالیت‌های تشكل‏هاى اسلامى
ز. توقف و يا لغو پروانه فعاليت تشكل‏هاى اسلامى.

 

 

 

 

  1. خبرها
  2. آخرین نظرها