معرفی تشکل های اسلامی

بسيج دانشجويي: 

 • مسئول : ابوالفضل عباسی - دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی
 • دبیر:  هادی گلسرخی قمصری - دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی

انجمن اسلامي دانشجويان:

 • دبير: محمد حسین نجفی - دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی

 شورای صنفی دانشجویان: 

 • دبير: جواد بنی حسن - دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی

بسيج كاركنان:

 • مسئول: محسن قانع قصاب - رئیس اداره رفاه دانشجویان

بسیج اساتید:

 • مسئول : دكتر عبدالحمید رضایی رکن آبادی - عضو هیات علمی گروه آمار

انجمن اسلامی مدرسین:

 • دبير: دكتر محمد حسین ودیعی- عضو هیات علمی گروه حسابداری

جمعیت اسلامی اساتید: 

 • دبير: دكتر محسن قاضي خاني - عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک

مجمع صنفی اعضای هیات علمی: 

 • دبير: دكتر محمد طبسی زاده - عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم

 

 1. اخبار
 2. اطلاعیه ها
 3. نظرها