معرفی تشکل های اسلامی

بسيج دانشجويي: 

 • مسئول : ابوالفضل عباسی - دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی
 • دبیر:  وحید صداقت - دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

انجمن اسلامي دانشجويان:

 • دبير:    رضا رزاقی - دانشجوی کارشناسی شیمی

انجمن اسلامي دانشجويان نواندیش:

 • دبير:    روح الله نوآبادی - دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اجتماعی

 شورای صنفی دانشجویان: 

 • دبير: سید محمد حسینی - دانشجوی کارشناسی روانشناسی

بسيج كاركنان:

 • مسئول: محسن قانع قصاب - رئیس اداره رفاه دانشجویان

بسیج اساتید:

 • مسئول : دكتر عبدالحمید رضایی رکن آبادی - عضو هیات علمی گروه آمار

انجمن اسلامی مدرسین:

 • دبير: دكتر علی یوسفی - عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی

جمعیت اسلامی اساتید: 

 • دبير: دكتر محمد حسین ابوالبشری - عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک

مجمع صنفی اعضای هیات علمی: 

 • دبير: دكتر محمد طبسی زاده - عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم

 

 1. اخبار
 2. اطلاعیه ها
 3. نظرها