اعضاي هيأت منصفه رسيدگي به تخلفات تشكلهاي اسلامي دانشگاهيان

اعضاي هيأت منصفه رسيدگي به تخلفات تشكلهاي اسلامي دانشگاهيان

 

دکتر غلامرضا رئیسیان

(رييس دانشكده الهيات و معارف اسلامي)

استادیار گروه آموزشی علوم قرآن و حديث دانشکده الهیات و معارف اسلامی

از اعضاي شوراي دانشگاه به انتخاب آن شورا

دکتر رضا معبودی نیشابوری

استادیار گروه آموزشی حقوق دانشکده علوم اداری و اقتصادی

از اعضاي هيأت علمي دانشگاه به انتخاب شوراي فرهنگي دانشگاه.

دکتر محمدتقی فخلعی

استاد گروه آموزشی فقه و مباني حقوق اسلامي دانشکده الهیات و معارف اسلامی

از اعضاي شوراي فرهنگي دانشگاه بعنوان عضو اصلي

دکتر مجتبی بذرافشان مقدم

استادیار گروه آموزشی علوم تربيتي دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

بعنوان عضو علي البدل به انتخاب آن شورا

مسعود مقدس زاده بزاز

(دانشجوي دكتري روانشناسي عمومي)

از دانشجويان آشنا به مسايل فرهنگي - سياسي به انتخاب شوراي فرهنگي دانشگاه.

مسعود فتاح زاده

(دانشجوي كارشناسي ارشد پژوهش علوم اجتماعي)

از دانشجويان آشنا به مسايل فرهنگي - سياسي به انتخاب شوراي فرهنگي دانشگاه


وظايف هيأت منصفه طبق بند 9  تا 16 از بخش سوم آيين نامه تشكل هاي اسلامي دانشگاهيان (صفحه 86) تعيين گرديده است.

  1. اخبار
  2. اطلاعیه ها
  3. نظرها