نقش مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد در وسعت بخشیدن به ارتباطات بین المللی

   حضور دانشجویان خارجی و رویکرد دانشگاه در خصوص گسترش ارتباطات علمی و فرهنگی نقش مهمی در نوع و میزان بازدیدها بویژه بازدیدهای خارجی از دانشگاه فردوسی مشهد داشته است.

   اهمیت مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان پشتیبان امور آموزشی و پژوهشی دانشگاه باعث شده این مرکز نقش برجسته ای در این بازدیدها داشته باشد.

   بدون تردید یکی از شاخصهای ارزیابی درهردانشگاه منابع علمی موجود و قابل دسترس می باشد، به همین علت این مرکز به عنوان یکی از گزینه های هدف دربیشتر برنامه بازدیدها قرار دارد و اعضای کتابخانه مرکزی نیز در تلاشند تا ضمن ارائه خدمات بهینه با ارتقاء کمی و کیفی فعالیتهای خود دانشگاه فردوسی مشهد را در پیشبرد اهدف خود که بین المللی شدن یکی از آنهاست یاری کنند.

   در9 ماهه اول سال 1396 در مجموع 17 مورد بازدید میهمانان خارجی از این مرکز انجام شده است که در این بازدیدها تعداد 237 نفر بازدید کننده حضور داشته اند .

   علاوه بر بازدیدهای خارجی این مرکز میزبان بازدید کنندگانی دیگرنیز بوده که در یک دسته بندی کلی به بازدیهای دانش آموزی و بازدیدهای دانشجویی می توان اشاره کرد.

   تعداد بازدیدکنندکان دانش آموز طی 23 مورد 990 نفر و بازدیدهای دانشجویی طی 5 مورد بازدید 128 نفر بوده که در مجموع 1355 نفر از این مجموعه بازدید داشته اند.

هراتیان / مركز اطلاع رساني و كتابخانه مركزي

112

3

4

2

  1. اخبار
  2. اطلاعیه ها
  3. نظرها