آموزش‌هاي فرهنگي و اجتماعي

این واحد به صورت رسمی در اردیبهشت ۱۳۹۳در معاونت فرهنگی واجتماعی دانشگاه به منظور پاسخ گویی به نیاز های جسمانی، روانشناختی، اجتماعی و معنوی دانشگاهیان افتتاح شده است. تأسیس این واحد در راستای رسیدن به دانشگاهی سالم و بانشاط در قالب آموزش‌های فرهنگی واجتماعی است. واحد آموزش‌های فرهنگی واجتماعی در نظر دارد با برنامه‌ریزی و برگزاری کارگاه‌های فرهنگی و اجتماعی، بر اساس نیاز سنجی در راستای اهداف دانشگاه گام بردارد.
این واحد، توسعه آموزش‌های فراگیر فرهنگی واجتماعی از طریق فناوری‌های نوین را از اهداف اساسی خود می‌داند و تلاش می‌کند تا آموزش‌ها با نکیه بر موضوعات روز و به صورت گروهی برگزار شود. در این واحد کارگروه مشورتی شامل تعدادی از استادان برجسته دانشگاه در حوزه های فرهنگی و اجتماعی برنامه ریزی برای این آموزش های را بر عهده دارند.


عناوین کارگاه های آموزشی براساس بسته دانشگاه سالم و بانشاط به شرح زیر می باشد:

 •     شناسایی وگسترش بازیهای بومی ومحلی
 •     راه اندازی وآموزش رشته های جدید
 •     آموزش زندگی اجتماعی درقالب آموزشهای اردویی
 •     آموزشهای بهداشتی وتغذیه ای
 •     مهارتهای زندگی
 •     سبک زندگی
 •     مدیریت بحران
 •     آموزش موادوپیامدها
 •     رفتارهای پرخطر
 •     خلاقیت ونوآوری   
 •     فضای کار
 •     هویت یابی والگوهای هویتی  
 •     کارآفرینی  
 •     تقویت سرمایه های اجتماعی دانشگاه
 •     آموزش با موضوع ضرورت مشاغل گوناگون
 •     معرفی اسوه حسنه یا الگوهای دینی
 •     آموزش فرائض دینی
 •     شبهات وانحرافات دینی
 1. اخبار
 2. اطلاعیه ها
 3. نظرها