كميته حمایت و نظارت انجمن های علمی - دانشجویی

اعضاي كميته حمایت و نظارت انجمن های علمی - دانشجویی

yosoufi

دکترعلي يوسفي

عضو هيات علمي گروه علوم اجتماعي دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى

معاون فرهنگی و اجتماعی و رئیس کمیته

DSC01025 - Copy 1

دکتر احمدرضا اصغرپور ماسوله

عضو هيات علمي گروه علوم اجتماعی دانشكده ادبیات و علوم انسانی

مدیر اجتماعی دانشگاه و دبير كميته

mohri

دكتر مهرداد مهری

عضو هيات علمي گروه علوم درمانگاهی - بهداشت و پیشگیری بیماریهای دامی دانشکده دامپزشکی

مدیر پژوهشی دانشگاه

showProfPic.php

دکتر علی گنجعلی

عضو هيات علمي گروه زیست شناسی دانشکده علوم

مدیر آموزشی دانشگاه

Davari

دکتر کامران داوری

عضو هيات علمي گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه

tavakoli

علی توکلی

عضو كميته  ( نماينده  شوراي دبيران انجمن هاي علمي – دانشجويي) 

119860

مرتضی دیاری

عضو كميته  ( نماينده  شوراي دبيران انجمن هاي علمي – دانشجويي) 

  1. اطلاعیه ها
  2. اخبار
  3. نظرها