کانون تاک هشتمين كارگاه هفتگي حس نو را برگزار کرد

به گزارش خبرنگار دانشگاه فردوسي مشهد، هشتمين جلسه ي كارگاه هفتگي حس نو در روز چهارشنبه ۴ اسفند ماه در محل مجتمع كانون هاي فرهنگي دانشگاه فردوسي مشهد برگزار شد.

در اين جلسه كه با حضور جمعي از دانشجويان نابينا، كم بينا و بيناي عضو كانون تاك همراه بود؛ مباحثه اي با محوريت تاثيرات پيشرفت علم، صنعت و تكنولوژي مطرح شد كه مهم ترين عناوين آن نگاه كلي به تعريف پيشرفت علم، صنعت و فن آوري و شرايط ثبت اختراع و اكتشاف ، بررسي نمود هاي كشور هاي توسعه يافته، علم و دين، تضاد يا تقابل،بررسي تاثير پيشرفت علم بر اعتقادات و معنويات پس از دوره ي رنسانس، بررسي ديدگاه هاي متفاوت در كيفيت رابطه ي متافيزيك و فيزيك، و ...بود.

گفتني است اين موضوعات از قبل با توجه به حوزه هاي تخصصي اعضا انتخاب شده و مباحثه نيز با استقبال همه حاضرين در اين جلسه مواجه شد.

شايان ذكر است هدف كانون تاك از برگزاري اين جلسات كه از سال گذشته برگزار مي شود؛ ملموس كردن مباحثي براي دانشجويان با ضعف بينايي و همچنين نمايش توانمندي هاي دانشجويان نابينا و كم بينا مي باشد.

خبرنگار فرهنگی/ کانون های فرهنگی و هنری: مریم طلوع شیخ زاده

photo5843610195610151006

  1. اخبار
  2. اطلاعیه ها
  3. نظرها