سخنرانی علمی با عنوان "صنعت بیوتکنولوژی دارویی در ایران و زنجیره حمایت از شرکتهای دانش بنیان"

دفترمدیریت توسعه و انتقال فناوری دانشگاه فردوسی مشهد و پژوهشکده فناوری زیستی سخنرانی با عنوان "صنعت بیوتکنولوژی دارویی در ایران و زنجیره حمایت از شرکتهای دانش بنیان" برگزار می کند.
به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی سخنرانی "صنعت بیوتکنولوژی دارویی در ایران  و زنجیره حمایت از شرکتهای دانش بنیان" در چهارشنبه هشتم شهریورماه ساعت 15 در محل اتاق شورای سازمان مرکزی واقع در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار خواهد شد.
سخنران این جلسه "دکتر کارآگاه" مدیرعامل شرکت دارویی پرسیس ژن است.

باشگاه خبرنگرارن دانشگاه فردوسی مشهد: مینا شهابی

photo 2017-08-26 13-45-47

  1. اخبار
  2. اطلاعیه ها
  3. نظرها