پنجمین همایش ملی ژئومورفولوژی وچالش های محیطی در دانشگاه فردوسی برگزار شد

پنجمین همایش ملی ژئومورفولوژی وچالش های محیطی برگزارشد.

به گزارش خبرنگارباشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد، پنجمین همایش ملی ژئومورفولوژی وچالش های محیطی ، روزچهارشنبه 26مهرماه درتالارشریعتی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه فردوسی برگزارشد.

در جریان این همایش که به همت گروه جغرافیا و ژئومورفولوژی دانشگاه فردوسی برگزار شد دکتر بوزجانمهری رئیس گروه جغرافیا با اشاره به اهمیت انجمن ایرانی ژئومورفولوژی بیان کرد: بعداز 4 همایش که دردانشکده جغرافیای دانشگاه تهران برگزارشد اکنون ما این افتخار را داریم که این همایش رادردانشگاه فردوسی برگزارکنیم.

دکتر حسین زلده ، دبیرهمایش ژئومورفولوژی وچالش های محیطی ضمن اشاره به این که 90درصدمقالات ومجلات دربخش ژئومورفولوژی کارمیدانی ندارند اظهار کرد : هیچ وقت درکشور ما اوضاع مثل اکنون بحرانی نبوده است واکنون زمان کارآیی ژئومورفولوژی است .
وی اظهار کرد : محیط طبیعی تحت تاثیرتکنولوژی ومدیریت قراردارد  اما درکشور ما به نحو بدی اجراشده است . برای مثال میراث اقلیمی به شدت درحال تخریب است و ژئومورفولوژی علمی است که کانون توجه به این مسائل است.

دکتر رامش از اساتید دانشگاه تهران با اشاره به این که تغییرات فضایی در ایران از سال 2000 آغازشده است افزود: این تغییرات شامل چندبرابرشدن جمعیت, جابه جایی نسبت روستانشینی وشهرنشینی, آلودگی 150 روزه هوای شهرهای بزرگ, فصلی شدن 11رودخانه از13رودخانه دائمی ایران و...است.

دکتر مقصودی دانشیار دانشگاه تهران در ادامه  بیان کرد: ژئومورفلوژی یک علم میان رشته ای است که به منظور درک چشم اندازهای محوطه باستانی به کارگرفته می شود و  زمین باستان شناسی ازاطلاعات محیطی برای تفسیریافته های باستان شناسی استفاده می کند.

لازم به ذکر است این همایش با پرسش  و پاسخ به پایان رسید.

  باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد : فاطمه کمیلی

 

 photo 2017-10-22 12-57-48

  1. اطلاعیه ها
  2. اخبار
  3. نظرها