مسائل مربوط به زنان مسئله اجتماعی است وهرکس که به این حوزه می پردازدبه فکرکل جامعه است

جلسه همایش زن درجامعه ایرانی به همت سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی برگزار شد .

به گزارش خبرنگارباشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد، جلسه همایش زن درجامعه ایرانی باهدف بررسی جامعه شناختی مطالبات زنان درایران درساعت 12تا 14 درمحل آمفی تئاترخیام دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی برگزارشد.
در جریان این همایش که به همت سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی برگزارشد دکترهمازنجانی زاده ،استادپیشکسوت علوم اجتماعی،کترناهیدمشایی ،استادیارمعارف اسلامی و علی باغداردلگشا ،دانشجوی دکترای رشته تاریخ وپژوهشگرحوزه زنان  به سخنرانب پرداختند.

دکترزنجانی زاده ، استادپیشکسوت علوم اجتماعی، باتاکید بر این که متاسفانه کسانی که درحوزه مسائل اجتماعی کار می کنندفقط درصدوآمارمی دهندوتبیین جامعه شناختی نمی کنندافزود: بحران های زیادی دراجتماع وجودداردکه یکی ازآن هاطلاق است که متاسفانه اکثرطلاق هادر5سال اول زندگی اتفاق می افتد.
وی ادامه داد: اولین چیزی که باعث بالارفتن مطالبات زنان شده است این است که نابرابری های موجودریشه طبیعی نداردوریشه اصلی آن هابرساخت های اجتماعی غلط است.
دکترزنجانی زاده بابیان این که مابرخوردیکسانی دراجتماعی کردن فرزندان دختروپسرخودنداریم اظهارکرد: درهمه جوامع نابرابری جنسیتی وجودداردمثلادرجامعه مادرزمانی که 65درصدورودی دانشگاه هاخانم بودند12درصدآن هاواردبازارکارمی شوندبنابراین این موضوع که اشتغال بانوان علت بیکاری مردان است ازاساس نادرست است.
دکترناهیدمشایی ، استادیارگروه معارف اسلامی دانشگاه فردوس ، باتاکیدبراین که تغییرمنش افرادی که درجوامع اسلامی مسئولیت جامعه رابرعهده داشتند سبب تحقیرزنان دراین جوامع است خاطرنشان کرد: اسلام دینی است که معتقدبه تساوی امورارزشی برای زن ومرداست وتاکیدپیامبردرحدیث فریضه العلم علی کل مسلم ومسلمه وتاکیدپیامبردرحدیث"فریضه العلم. علی کل مسلم ومسلمه"برلفظ مسلمه نشان ازاین تساوی دارد.

وی بااشاره به  حقوق خاص زنان درزمینه خانواده واجتماع  افزود : دردوره رضاخان همگان فکرمی کردندکه زن مسلمان حق حضوردراجتماع را ندارد  و زنان ازآن دوره احساس کردندکه برای رشد باید مظاهر جامعه غربی را درخودپ یاده کنند امامن معتقدم مطالبه گری زنان به شکل واقعی ودرست درغرب هنوزآغازنشده است.

در ادامه علی باغداردلگشا ، دانشجوی دکتری تاریخ وپژوهشگرحوزه زنان، اظهارکرد: زنان دردوره قاجاردر4حوزه مطالبات خاصی داشتندکه مهم ترین مطالبه آن هامطالبه آموزشی ومسئله حق تحصیل آنان بود . مطالبه سیاسی زنان دردوره قاجار به هیچ وجه محقق نشد و تا  1341که زنان حق رای پیداکردند به طول انجامید.

وی بابیان این که بایدشایسته سالاری رادرجامعه مد نظرقراردهیم ابرازعقیده کرد: مسائل مربوط به زنان مسئله اجتماعی است وهرکس که به این حوزه می پردازدبه فکرکل جامعه است .

 باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد : طالبیان شریف

 

photo 2017-10-27 16-15-11

  1. اخبار
  2. اطلاعیه ها
  3. نظرها