تریبون آزاد با عنوان "اگر من رئیس دانشگاه بودم" با حضور دکتر کافی رئیس محترم دانشگاه فردوسی مشهد. آذرماه 1397

عکاس باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد: فاطمه وهاب رجایی

RSS
1
1
جزئیات دانلود
2
2
جزئیات دانلود
3
3
جزئیات دانلود
4
4
جزئیات دانلود
5
5
جزئیات دانلود
6
6
جزئیات دانلود
7
7
جزئیات دانلود
8
8
جزئیات دانلود
9
9
جزئیات دانلود
 
 
  1. اطلاعیه ها
  2. اخبار
  3. نظرها