مانور آمادگی در برابر زلزله در دانشگاه فردوسی مشهد - دی 1397
 
توقف اسلاید شو
شروع اسلاید شو
تازه سازی