نخستین رویداد ملی کارآفرینی اجتماعی در دانشگاه فردوسی مشهد- فروردین 98
 
توقف اسلاید شو
شروع اسلاید شو
تازه سازی