به همت مدیریت فرهنگی و فعالیت های داوطلبانه دانشگاه، مراسم آیینی تعزیه خوانی حضرت عباس علیه السلام در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

در این مراسم گروه تعزیه خوانی سیدالشهدا(ع) به سرپرستی استاد حسن عبدی از شهرستان نیشابور به اجرای تعزیه مجلس حضرت عباس علیه السلام پرداختند.

RSS
مراسم تعزیه خوانی حضرت عباس علیه الاسلام
مراسم تعزیه خوانی حضرت عباس علیه ال...
جزئیات دانلود
مراسم تعزیه خوانی حضرت عباس علیه الاسلام
مراسم تعزیه خوانی حضرت عباس علیه ال...
جزئیات دانلود
مراسم تعزیه خوانی حضرت عباس علیه الاسلام
مراسم تعزیه خوانی حضرت عباس علیه ال...
جزئیات دانلود
مراسم تعزیه خوانی حضرت عباس علیه الاسلام
مراسم تعزیه خوانی حضرت عباس علیه ال...
جزئیات دانلود
مراسم تعزیه خوانی حضرت عباس علیه الاسلام
مراسم تعزیه خوانی حضرت عباس علیه ال...
جزئیات دانلود
مراسم تعزیه خوانی حضرت عباس علیه الاسلام
مراسم تعزیه خوانی حضرت عباس علیه ال...
جزئیات دانلود
مراسم تعزیه خوانی حضرت عباس علیه الاسلام
مراسم تعزیه خوانی حضرت عباس علیه ال...
جزئیات دانلود
مراسم تعزیه خوانی حضرت عباس علیه الاسلام
مراسم تعزیه خوانی حضرت عباس علیه ال...
جزئیات دانلود
مراسم تعزیه خوانی حضرت عباس علیه الاسلام
مراسم تعزیه خوانی حضرت عباس علیه ال...
جزئیات دانلود
مراسم تعزیه خوانی حضرت عباس علیه الاسلام
مراسم تعزیه خوانی حضرت عباس علیه ال...
جزئیات دانلود
مراسم تعزیه خوانی حضرت عباس علیه الاسلام
مراسم تعزیه خوانی حضرت عباس علیه ال...
جزئیات دانلود
مراسم تعزیه خوانی حضرت عباس علیه الاسلام
مراسم تعزیه خوانی حضرت عباس علیه ال...
جزئیات دانلود
مراسم تعزیه خوانی حضرت عباس علیه الاسلام
مراسم تعزیه خوانی حضرت عباس علیه ال...
جزئیات دانلود
 
 
  1. اطلاعیه ها
  2. اخبار
  3. نظرها