بي ترديد وجود تشكل هاي سياسي و فرهنگي در ميان دانشجويان يكي از علل پايداري و تأثیرگذاری حركت هاي دانشجويي بوده است. فعاليت تشكل هاي اسلامي دانشگاهیان، شامل برگزاري مراسم مختلف سياسي، اجتماعي، فرهنگي، تريبون آزاد، اردوهاي فرهنگي، انتشار نشريات، موضع گيري هاي سياسي و بسياري فعاليت هاي ديگر است.
تشکل‌های اسلامي، در دو بخش دانشجویی (انجمن اسلامی دانشجویان ، انجمن اسلامی دانشجویان نواندیش و جامعه اسلامی دانشجویان) و استادان (انجمن اسلامی مدرسین و جمعیت اسلامی اعضای هیات علمی) قرار می گیرند و دیگر نهادهای فعال در دانشگاه، بسیج دانشجویی، بسیج کارمندان و بسیج اساتید می باشد. سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی نیز در حوزه های فرهنگی و اجتماعی به فعالیت می پردازد. لازم به ذکر است برای برگزاری فعالیت های فرهنگی و اجتماعی، اخذ مجوز از هيأت نظارت دانشگاه ضروری می باشد.

 

شرح وظايف کارشناس تشكلهاي اسلامي دانشگاهیان

 • تعامل و هماهنگي با دبيران تشكلهاي سياسي دانشگاه
 • درخواست ارائه گزارش از برنامه­ هاي برگزار شده تشكلهاي سياسي
 • آرشيو گزارش از مراسمات تشكلهاي سياسي به تفكيك موضوع و ارائه آنها به مراجع ذيربط در صورت لزوم ودرخواست
 • بررسي فاكتورهاي ارسال شده از تشكلهاي سياسي و مطابقت آنها با اصل و جزء برنامه هاي مربوط به  فاكتورهاي ارسال
 • درخواست و بررسي برنامه­ و بودجه سالانه تشكلهاي سياسي و هماهنگي جهت تعيين بودجه بر اساس برنامه پيشنهادي
 • دريافت و تحويل اقلام مصرفي درخواستي تشكلهاي سياسي جهت برگزار برنامه­ ها
 • پيگيري جهت دريافت تنخواه براي تشكلهاي سياسي
 • هماهنگي جهت تحويل تمامي امكانات مورد نياز تشكلهاي سياسي (از تحويل اتاق تا تحويل تلفن ميز اداري  رايانه و ...)
 • هماهنگي جهت برگزاري اردوهاي ساليانه راهيان نور (ملزومات، كارپرداز، تبليغات گزارش، بررسي صورتجلسات استاني، بررسي فاكتورها ...)
 • هماهنگي جهت برگزاري طرحهاي هجرت سازندگي، ولايت، ضيافت
 • هماهنگي جهت برگزاري انتخابات ساليانه تشكلهاي سياسي (از دريافت جدول زمان­بندي برگزاري انتخابات تا دريافت تاييد نهايي نتايج انتخابات) و ارائه گزارش به هيأت نظارت

شرح وظايف کارشناس هيأت نظارت

 • هماهنگي برگزاري جلسات هيأت نظارت
 • تنظيم و ارسال نامه­ي زمان و دستور جلسه هيأت نظارت به اعضاء، چند روز قبل از برگزاري جلسه
 • تنظيم دستور جلسه هيأت نظارت به همراه مستندات مربوطه و تحويل كارتابل هيأت نظارت به مدير اجتماعي در روزهاي يكشنبه
 • تنظيم و چاپ صورت جلسات هيأت نظارت و تعبيه آن در كارتابل هيات نظارت جهت اخذ امضاء
 • پيگيري مصوبات جلسه هيأت نظارت تا حصول نتيجه و ارائه گزارش نتيجه به اين هيأت
 • آرشيو منظم صورتجلسات به صورت دستي و كامپيوتري
 • ارائه گزارش ساليانه از جلسات هيأت نظارت به وزارتخانه
 • تعامل و هماهنگي با كارشناس تشكلهاي سياسي در وزارتخانه و ادارات استان
 • تهيه آرشيو منظم از مكاتبات و درخواست­ها و ... مربوط به تشكلهاي سياسي به تفكيك هر تشكل
 • هماهنگي جهت برگزاري انتخابات ساليانه تشكلهاي سياسي (از دريافت جدول زمان­بندي برگزاري انتخابات تا دريافت تاييد نهايي نتايج انتخابات) و ارائه گزارش به هيأت نظارت و وزارتخانه
 •  پيگيري و بررسي تاسيس تشكل اسلامي دانشگاهي جديد در دانشگاه (از دريافت اسامي درخواست دهندگان هيات موسس تا دريافت اساسنامه و اعضاي تشكل مزبور و برگزاري انتخابات)
 • ايجاد سامانه درخواست عضويت در تشكلها و به روز رساني آن و پيگيري جهت تعيين حد نصاب اعضاي تشكلها و رسيدن تعداد اعضا به اين حد نصاب

هیأت نظارت بر تشکل های اسلامی دانشگاه
به منظور حمايت از حقوق سياسى و اجتماعى دانشگاهيان و انجام وظايف مقرر در اين آیین‌نامه، هيأت نظارت در هر دانشگاه با تركيب و شرح وظايف زير تشكيل مى‏شود:

تركيب هيأت نظارت دانشگاه:
الف. رييس دانشگاه (رييس هيأت)
ب. مسؤول نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه
ج. نماينده وزير علوم، تحقيقات و فناوري

وظايف هيأت نظارت دانشگاه:
الف. بررسى اساس نامه و صلاحيت اعضاى مؤسس تشكل‏هاى اسلامى
ب. اعلام موافقت اصولى و صدور پروانه فعاليت براى تشكل‏هاى اسلامى
ج. صدور مجوز انجام فعاليت تشکل‌ها (موضوع بند ۲-۲اين آیین‌نامه)
د. نظارت بر حسن اجراى انتخابات تشكل‏هاى اسلامى
ه. رسيدگى به تخلفات تشکل‌ها بر اساس آیین‌نامه مربوط
و. رسيدگى به شكايات دریافت شده، از سوى اشخاص حقيقى و حقوقى در ارتباط با فعالیت‌های تشكل‏هاى اسلامى
ز. توقف و يا لغو پروانه فعاليت تشكل‏هاى اسلامى.

 

 

 

 

نوشتن دیدگاه

ارسال