photo 2024 03 11 09 28 23

photo 2024 03 11 09 28 15

photo 2024 03 11 09 28 26

 انجمن علمی دانشجویی شیمی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان انجمن برتر در اتحادیه علمی دانشجویی شیمی ایران و همچنین انجمن برتر در حوزه ارتباط با صنعت و تولید محتوا انتخاب شد.

نوشتن دیدگاه

ارسال